ico ico ico ico ico ico ico ico ico ico
wiadomości
plan lekcji
filie
regulaminy i wnioski
specjalizacje
Nabór 2020/21
Biblioteka
Podręczniki na rok szkolny 2020/21
Procedury minimalizujące ryzyko zakażenia chorobą COVID-19
Informacja dotycząca zdalnego nauczania-komunikat dyrektora
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie i Nauczyciele
Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych spowodowanego zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w dniach od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące kształcenia na odległość.

Nowe przepisy określają zasady prowadzenia nauczania na odległość i stwarzają możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Nasza praca obecnie odbywa się w zupełnie „nowych” warunkach i wymaga od nauczycieli i uczniów wiele wysiłku. Już od pierwszych dni zawieszenia zajęć szkolnych jako Szkoła podjęliśmy próbę nauczania zdalnego i to działanie w dużym stopniu przygotowało nas do dalszej pracy na odległość.

Zdalne nauczanie, które w zaistniałej sytuacji może się odbywać, będzie polegało na wykorzystywaniu, szkolnego dziennika elektronicznego,komunikatorów, adresu e-mail nauczycieli. To za ich pośrednictwem oraz przy wykorzystaniu materiałów przygotowanych przez nauczycieli,materiałów udostępnionych i rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz OKE, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia nasi nauczyciele będą mogli realizować we wszystkich klasach program nauczania z poszczególnych przedmiotów, w tym również z przedmiotów artystycznych.

Zajęcia będą realizowane zgodnie z aktualnym planem zajęć. To dzięki dziennikowi elektronicznemu /ewentualnie e-maili klas/będą przesyłane tematy zajęć, materiały, opracowania oraz zadania do zrealizowania przez uczniów.

Zaplanowane przez nauczycieli działania za pośrednictwem w.w mediów będą przekazywane uczniom poszczególnych klas z uwzględnieniem równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w danym dniu, a także możliwościami psychofizycznymi młodzieży.

Podstawowym zadaniem i obowiązkiem (w czasie zdalnego nauczania) każdego z uczniów jest odbieranie wszystkich wiadomości dostarczanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego,strony szkoły. Dyrekcja Szkoły, wychowawcy oraz każdy z nauczycieli uczących w poszczególnych klasach ma podgląd dotyczący aktywności ucznia.

Z przykrością muszę stwierdzić, że nie wszyscy uczniowie i rodzice logują się do dziennika i odbierają bieżące informacje wysyłane na dziennik elektroniczny. Z chwilą, kiedy weszło w.w Rozporządzenie tj. od 25 marca 2020 roku kontakt przez dziennik elektroniczny będzie obowiązkowy i wiążę się ściśle z realizacją programu nauczania!

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i artystycznych będą na bieżąco przesyłać za pomocą dziennika elektronicznego swoim uczniom konkretne wytyczne oraz zakres prac i zadań do wykonania. Także psycholog szkolny pracuje zdalnie i udziela fachowej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom.
Podczas zdalnego nauczania każdy z nauczycieli ma możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Zajęcia z przedmiotów artystycznych będą nadal prowadzone zdalnie. Każdy z nauczycieli artystów będzie przygotowywał zakres działań – zadań do zrealizowania przez ucznia. Będą to szkice, rysunki, malarstwo, fotografie.
Z przedmiotów zawodowych – specjalizacji będą to przede wszystkim realizacje projektowe z uwzględnieniem teorii, technologii oraz rysunków projektowych i technicznych. Podczas realizacji każdego z zadań (na każdym z etapów) uczeń będzie miał możliwość współpracy z nauczycielem prowadzącym. Aktualny postęp prac, w formie fotografii uczeń dzięki zastosowaniu poczty elektronicznej przesyła bezpośrednio nauczycielowi prowadzącemu, celem omówienia dalszych działań.Również drogą e-mail będą odbywały się wszystkie konsultacje i korekty.

Podsumowaniem każdego z zadań będą oceny.Nauczyciele wyznaczając zadanie zarazem wskażą wymagania,kryteria jakimi będą się kierować przy ustalaniu oceny dla ucznia. Nasz wewnątrz szkolny system oceniania to jasno określa.Przy wystawianiu oceny końcowej uwzględniane będą oceny z całego roku. Rozporządzenie MEN z 20.03.2020 pozwala na ocenianie i klasyfikację zdalną wg kryteriów, które proponuje szkoła.
Młodzieży przypominamy, iż cały czas trwa rok szkolny i w związku z tym każdy uczeń ma obowiązek odbierania wszystkich informacji, zadań do realizacji wysyłanych przez Dyrekcję, wychowawców oraz nauczycieli za pośrednictwem dziennika elektronicznego czy strony szkoły.

Drodzy uczniowie klas maturalnych, w związku z obecną sytuacją spowodowaną epidemią
i możliwością jakie stwarza Rozporządzenia MEN zdn. 20.03.2020 . zaplanowałem optymistycznie na dzień...............oddanie prac dyplomowych(nieaktualne) ; na dzień 08 kwietnia wystawienie ocen ze wszystkich przedmiotów (aktualny termin); na dzień 15 kwietnia klasyfikację końcową
(aktualny termin) .Trudno dzisiaj przewidzieć czy wrócicie po świętach 15 kwietnia i czy będziecie mogli dokończyć i oddać prace dyplomowe w nowo wyznaczonym terminie (poprzedni mija 27 marca). Gdyby nie było tej możliwości to zdalnie przeprowadzimy procedurę wystawienia ocen i klasyfikacji przynajmniej z przedmiotów ogólnokształcących. Stworzy to Wam możliwość przystąpienia do matury( czy odbędzie się w zaplanowanym terminie ,to inny temat?).Natomiast obrona prac dyplomowych mogłaby się odbyć w dniach …........... br.(nieaktualne) a wręczenie dyplomów/świadectw ukończenie szkoły …........... br.(nieaktualne ). Konkretne regulacje prawne, dotyczące także tej kwestii, przygotowuje dla nas Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z naszej strony, tj. Dyrekcji Szkoły oraz nauczycieli, możemy Was zapewnić, że zrobimy wszystko, abyście mogli pomyślnie ukończyć szkołę i otrzymać dyplom plastyka .

Z wyrazami szacunku
Mirosław Żurawski
Dyrektor ZSiPA w Nysie
dodano dnia: 2020-03-26 13:14:12, przez:

Prace naszych uczniów

Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie
ul. Grodzka 19
48-300 Nysa
tel./fax. 077 433 35 16
e-mail: oart@powiat.nysa.pl